Inpirio Spares Gate

INPIRIO “Spares Gate“ - Portal za rezervne dijelove

2013. godine razvijena internetska platforma za razmjenu omogućava međusobno povezivanje korisnika i troškovno učinkovitu nabavu kvalitetnih rezervnih dijelova. Platforma je nastala zbog potreba kupaca za nabavom pouzdanih rezervnih dijelova dostupnih u drugim dijelovima svijeta na ekonomičan ali brz način.

Glavni fokus platforme je na nabavljanju opreme i komponenti za proizvodnju energije širom svijeta uz najpovoljnije troškove. Na zahtjev kupca, za proizvode se izdaju potvrde o kvaliteti i jamstva koje izdaje INPIRIO.

Ukratko, platforma “Spares Gate“ omogućava korisniku da pretražuje i identificira odgovarajuće rezervne dijelove. Posebne i specifičnije komponente INPIRIO će pribaviti na poseban zahtjev kupca. U tom smislu INPIRIO procjenjuje i identificira odgovarajuće rezervne dijelove i opremu širom svijeta i omogućava dostupnost putem platforme.

Da bi se minimizirao rizik za kupce glede kvalitete i performansi, INPIRIO nudi provedbu detaljne tehničke i kvalitativne inspekcije rezervnih dijelova i opreme prije kupnje. Postupak osiguranja kvalitete je finaliziran izdavanjem odgovarajućega jamstva i kompletne dokumentacije za kupljene komponente.

Za posjetu "Spares Gate" molimo pratite sljedeći link www.inpiriosparesgate.com